Spoločnosť Novatek Green Energy, vzhľadom k svojim mnohoročným skúsenostiam na plynovom trhu, ponúka podnikateľom v Poľsku skvapalnený zemný plyn (LNG) ako ekonomickú a ekologickú alternatívu pre ostatné zdroje energie využívanej vo výrobných procesoch.


Firma patrí spoločnosti Novatek PAO - najväčšiemu nezávislému výrobcovi plynu v Rusku. Podobne ako v prípade LPG má spoločnosť prístup k vlastným zásobám plynu LNG, vďaka čomu môže zaistiť trvalé a nepretržité dodávky produktu. Vysoko kvalifikovaný personál s odbornosťou môže poľským zákazníkom zabezpečiť služby v rozsahu technického poradenstva, projektovania a výstavby systému na skvapalnený zemný plyn, a tiež prístup k profesionálnym servisným službám.

 

LNG stanice

LNG je atraktívnym zdrojom energie pre výrobné závody nachádzajúce sa na neplynofikovaných miestach. Za účelom dodania plynu na také miesta sú budované špeciálne stanice na spätné splyňovanie, ktoré sú vybavené kryogénnymi nádržami a sadami odparovačov umožňujúcimi zmenu skupenstva plynu z kvapalného na plynný. Plyn je po spätnom splynovaniu dodávaný jednotlivým odberateľom. Stále väčší záujem o také riešenie prejavujú priemyselné závody v nasledujúcich odvetviach: potravinárstvo, stavebníctvo, energetika, paliva, skleníky, cementy a mnoho iných.


Schéma stanice na spätné splyňovanie LNG
 

 Schéma stanice na spätné splyňovanie LNG

 

1. Kryogénna cisterna
Plyn LNG je zo závodu na skvapalnenie dodávaný do staníc na spätné splyňovanie v špeciálnych kryogénnych cisternách, ktoré počas prepravy udržujú nízku teplotu skvapalneného plynu.
2. Kryogénne nádrže
Horizontálne alebo vertikálne o objemoch od 30 m3 do cca 100 m3. Slúži na skladovanie plynu vo skvapalnenej podobe.
3. Atmosférické odparovače
Slúži ku zmene skupenstva z kvapalného na plynné, a ich výkonnosť je určovaná na základe potreby zariadenia odberateľa.
4. Redukčná a meracia stanica
Je využívaná za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov plynu. Vo stanici dochádza k zahriatiu plynu, prefiltrovaniu, a následne je tlak redukovaný na požadovanú hodnotu. Plynomer meria plyn zakúpený zákazníkom v Nm3, preto je postup vyúčtovania za spotrebovaný plyn takmer totožný ako v prípade odberu plynu z tuzemskej distribučnej sústavy.
5. Odorizačné zariadenie
Slúži na odorizáciu plynu zlúčeninou THT (tetrahydrothiofen), ktorá má charakteristickú a trvalú vôňu.