V Poľsku existuje niekoľko oblastí, ktoré sa nedajú ľahko a rýchlo pripojiť k distribučnej sústave zemného plynu. Najčastejšie je to komplikované z dôvodu rozľahlosti danej oblasti, neupravenej vlastníckej situácie, alebo veľkých investičných nákladov. Za takejto situácie je ekonomicky zaujímavou alternatívou plynofikácia v modernej technológii skvapalneného zemného plynu. Za týmto účelom je budovaná stanica na spätné splyňovanie LNG a plynová sieť, ku ktorej sú pripojené verejné budovy, podniky a obyvatelia.


Stanica je tichá a bezemisná, a vďaka tomu je priaznivá životnému prostrediu. Skvapalnený zemný plyn je do nej dodávaný cisternami. Po zmene skupenstva na plynný je zasielaný do distribučne-rozvodnej siete zavedenej v celej obci.


Vybudovanie plynovej siete má vplyv na nárast záujmu investorov o danú oblasť, predovšetkým pokiaľ ide o priemyselné závody rôzneho druhu, pretože zemný plyn je v prípade mnohých priemyselných technológií nevyhnutný vo výrobných procesoch. Ceny plynu sú v porovnaní s cenami alternatívnych palív atraktívne, a dodatočne na ich výšku pre spotrebiteľov dohliada Energetický regulačný úrad, čo odberateľom poskytuje plný pocit bezpečia a komfort využívania tohto ekologického zdroja energie.
Neváhajte vo veci plynofikácie regiónu kontaktovať zástupcov územnej samosprávy, miestnych podnikateľov a zástupcov obyvateľov. Naši poradcovia Vám predloží podrobný plán takejto investície.

 

Rozsah služieb spoločnosti Novatek Green Energy:

  • Príprava a realizácia plynofikácie regiónov Poľska (mestá, obce, okresy);
  • Realizácia a výstavba zariadenia na spätné splyňovanie LNG;
  • Obchod a distribúcia plynu LNG ku koncovým odberateľom.

Novatek Green Energy sa zaoberá komplexnou realizáciou investícií - od vykonania zmien v miestnom územnom pláne, cez získanie rozhodnutia o podmienkach zástavby a obhospodarovania terénu, projektovanie, až po získanie stavebného povolenia, realizáciu výstavby a získanie kolaudačného rozhodnutia. Všetky práce zahŕňajú technické, ekonomické a finančné riešenia.

 

Schéma stanice na spätné splyňovanie LNG
 

 Schéma stanice na spätné splyňovanie LNG

 

1. Kryogénna cisterna
Plyn LNG je zo závodu na skvapalnenie dodávaný do staníc na spätné splyňovanie v špeciálnych kryogénnych cisternách, ktoré počas prepravy udržujú nízku teplotu skvapalneného plynu.
2. Kryogénne nádrže
Horizontálne alebo vertikálne o objemoch od 30 m3 do cca 100 m3. Slúži na skladovanie plynu vo skvapalnenej podobe.
3. Atmosférické odparovače
Slúži ku zmene skupenstva z kvapalného na plynné, a ich výkonnosť je určovaná na základe potreby zariadenia odberateľa.
4. Redukčná a meracia stanica
Je využívaná za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov plynu. Vo stanici dochádza k zahriatiu plynu, prefiltrovaniu, a následne je tlak redukovaný na požadovanú hodnotu. Plynomer meria plyn zakúpený zákazníkom v Nm3, preto je postup vyúčtovania za spotrebovaný plyn takmer totožný ako v prípade odberu plynu z tuzemskej distribučnej sústavy.
5. Odorizačné zariadenie
Slúži na odorizáciu plynu zlúčeninou THT (tetrahydrothiofen), ktorá má charakteristickú a trvalú vôňu.