Čo je to LNG?

LNG (angl. Liquefied Natural Gas) je zemný plyn v kvapalnom skupenstve. V súčasnej dobe je jedným z najsľubnejších zdrojov energie, a to vzhľadom na možnosti dodania zemného plynu zákazníkom, ktorí nemajú prístup do distribučnej sústavy. Počas skvapalňovania sa jeho objem znižuje 630 násobne, čo významne zjednodušuje skladovanie a prepravu na veľkých vzdialenostiach. V takýchto oblastiach sú budované stanice na spätné splyňovanie umožňujúce zmenu skupenstva z kvapalného na plynné. Plyn je po spätnom splyňovaniu dodávaný prostredníctvom plynovodov jednotlivým odberateľom, a to ako podnikateľom, tak individuálnym odberateľom.


Ako vzniká LNG?

Plyn LNG vzniká v procese skvapalňovania zemného plynu, ktorý spočíva v premene plynného skupenstva na kvapalné. Je to možné pri správnom tlaku a v teplote nižšej než kritická teplota. Plyn je nutné najprv správne osušiť, odstrániť z neho oxid uhličitý, sírovodík, dusík a ťažké uhľovodíky. K osušeniu plynu z vodnej pary je najčastejšie využívaná adsorpcia na ložisku molekulárnych sít, a tiež ťažké uhľovodíky a kyslé plyny sú odstraňované pomocou procesu adsorpcie. V prípade odstraňovania dusíka je používaná nízkoteplotná destilácia. Po odstránení hore uvedených látok je získavaný výnimočne čistý plyn, ktorý sa skladá zo zhruba 95% metánu, a iné zložky činí iba 5%.

 

Preprava LNG

Spôsob prepravy LNG je závislý na potrebe plynu. Obrovské množstva skvapalneného zemného plynu sú prepravované morskou prepravou loďami na plyn s objemom až 216 tis. m3, čo zodpovedá 136 mil. Nm3 plynu zo siete. Na lodiach je LNG skladovaný v špeciálnych nádržiach prispôsobených teplote až -162 ° C, ktoré sú vyrobené z najkvalitnejšej ocele.
V železničnej doprave sú využívané cisterny - nádrže s objemom až 76 tis. litrov. Menšie množstva LNG sú prepravované cisternami s objemom až 47 tis. litrov na návesoch nákladných vozňov alebo špeciálnymi vozidlami-cisternami s objemom až 57 tis. litrov.


Výhody LNG

  • BEZPEČNOSŤ A KOMFORT POUŽITIA - skvapalnený zemný plyn LNG, ako ľahší než vzduch, sa rýchlo vyparuje, a jeho dodatočnou výhodou je absencia tuhého odpadu spaľovania typu popol alebo troska.
  • ÚSPORA - vďaka zníženiu poplatkov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, nákladov na vybudovanie a udržiavanie kotolní a skladovanie paliva.
  • VÄČŠIA EFEKTIVITA - skvapalnený plyn je plne kontrolovaným palivom, umožňujúcim plánovanie nákladov a precízne spotrebu.
  • OPTIMALIZÁCIA ZAMESTNANIA - kotolňa zásobovaná plynom LNG je obsluhovaná automaticky.
  • ZHODA S NORMAMI V ROZSAHU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - použitie LNG umožňuje výrobným závodom splniť prísne normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
  • NEZÁVISLÝ ZDROJ ENERGIE - vďaka zníženému objemu je LNG možné skladovať jednoduchým spôsobom.
  • TRVALÁ DOSTUPNOSŤ PALIVA - dodávateľ plynu nepretržite monitoruje množstvo plynu v stanici a v správnom okamihu ho dodáva cisternami.