Systémy LNG pre priemysel, ako atraktívny zdroj energie pre výrobné závody

Spoločnosť Novatek Green Energy, vzhľadom k svojim mnohoročným skúsenostiam na plynovom trhu, ponúka podnikateľom v Poľsku skvapalnený zemný plyn (LNG) ako ekonomickú a ekologickú alternatívu pre ostatné zdroje energie využívanej vo výrobných procesoch. (Viac)


Plynofikácia neplynofikovaných oblastí

V Poľsku existuje niekoľko oblastí, ktoré nie je možné jednoduchým a rýchlym spôsobom pripojiť k distribučnej sústave zemného plynu. Najčastejšie je to komplikované z dôvodu rozľahlosti danej oblasti, neupravenej vlastníckej situácii, alebo veľkých investičných nákladov. Za takejto situácie je ekonomicky zaujímavou alternatívou plynofikácia v modernej technológii skvapalneného zemného plynu. Za týmto účelom je budovaná stanica na spätné splyňovanie LNG a plynová sieť, ku ktorej sú pripojené verejné budovy, podniky a obyvateľa. (Viac)

 

LNG ako alternatíva pre výrobky pochádzajúce z ropy

Skvapalnený zemný plyn môže byť úspešne využívaný v ťažkých vozidlách, obchodných lodiach alebo dieselových lokomotívach. Pri spaľovaniuLNG vzniká až o 80% menšie množstvo oxidov síry (SOx) v porovnaní s dieselovou naftou a až 90% menšie množstvo v porovnaní s najčastejšie využívanými palivami. Okrem toho, spaľovanie LNG umožňuje zníženie emisií CO2 medzi 10 a 20% a významné obmedzenie emisií oxidov dusíka (NOx), a náklady na výrobu LNG sú nižšie medzi 30% a 60% ako náklady na výrobu tradičných palív.


V mestskej hromadnej doprave

Veľmi zaujímavým riešením z pohľadu ekológie je využitie LNG motorov v mestskej hromadnej doprave a v podnikoch zaoberajúcich sa technickými službami v mestách. Toto je určite správny smer v boji so smogom, s ktorým bojuje väčšina veľkých miest.


V železničnej doprave

Motory na LNG môžu úspešne nahradiť dieselové motory, predovšetkým na frekventovaných neelektrifikovaných dopravných linkách pre nákladné spoje.

 

V morskej doprave

Vďaka použitiu LNG ako paliva v morskej doprave je možné zníženie nákladov na prevádzku lodí, a tiež zvýšenie energetickej efektivity napájacích systémov. Bezvýznamná nie je ani možnosť zásobovania palivom lodí na mori, a nielen v prístavoch, čo významne umožňuje zníženie nákladov majiteľov.