Skvapalnený plyn - prirodzený zdroj prevahy

Čo je skvapalnený plyn?

Skvapalnený plyn, LPG (skratka z ang. Liquefied Petroleum Gas) – je všeobecný názov zmesi propánu a butánu (v rôznych pomeroch). Používa sa ako plyn, skladuje sa v nádobách pod tlakom ako kvapalina. LPG je nepochybne jedným z najatraktívnejších palív na svete - používa sa výkonne, všestranne a bezpečne. Poskytuje okamžité teplo, umožňuje ľahkú kontrolu plameňa a teploty. LPG je jeden z najčastejšie používaných zdrojov energie. Spaľuje sa čisto a bez zápachu a produkty úplného spaľovania LPG je oxid uhličitý a voda.
 

Kde sa používa skvapalnený plyn?

LPG patrí medzi najvšestrannejšie zdroje napájania. Existuje viac než 1000 použití skvapalneného plynu, najobľúbenejšie sú:
  • doprava (autoplyn),
  • varenie (plynové fľaše),
  • vykurovanie a klimatizácia (nádržové inštalácie).  

Aký skvapalnený plyn je dostupný na trhu?

Skvapalnený plyn LPG sa získava z dvoch základných zdrojov. Vzniká v dôsledku rozdelenia frakcií kondenzátu zemného plynu (plyn prírodného pôvodu) alebo sa získava ako jeden z vedľajších produktov počas procesu rafinácie (umelý pôvod). V Poľsku dominuje metóda získavania skvapalneného plynu cestou spracovania ropy v rafinačných závodoch. Propán-bután vzniká v priebehu procesu zvaného krakovanie a v priebehu hydrogenačnej rafinácie. Plyny tvoriace zmes LPG sa nachádzajú tiež v prírodných ložiskách zemného plynu, preto môže byť LPG získavané v priebehu jeho ťažby. Podobne ako vzniká zemný plyn a ropa, tak aj skvapalnený plyn je výsledkom prirodzenej premeny odumretých organizmov na uhľovodíky.
 

Plyn LPG prírodného pôvodu v Poľsku

Ťažbu LPG prírodného pôvodu v Poľsku vedie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Plyn PGNiG S.A. sa získava tak z ložísk zemného plynu, ako z nafty. V Poľsku sa ale úplná väčšina plynu prírodného pôvodu dováža z Ruska. Najväčším dodávateľom plynu prírodného pôvodu z Ruska je firma Novatek.

 

Na čo sa vyplatí zamerať pri výbere LPG

Zvláštnu pozornosť pri výbere LPG je potrebné venovať obsahu síry, pretože obsah zlúčenín síry a vody v plynu ovplyvňuje zvýšenú koróziu. Oxid siričitý SO2 vznikajúci v dôsledku ich spaľovania je nepriaznivý k životnému prostrediu a k systémom katalytického spaľovania (znižuje ich schopnosť redukovať nečistoty). V LPG prírodného pôvodu pozorujeme najnižšiu hladinu prítomnosti síry, spravidla menej než 30 mg/kg (norma PN-EN 589 pripúšťa obsah síry po zavedení odorantu na max. úroveň do 50 mg/kg).

 

Prednosti skvapalneného plynu prírodného pôvodu

LPG získavané v priebehu procesu ťažby zemného plynu má vďaka svojmu prírodnému pôvodu unikátne a veľmi stabilné parametre kvality. Radí sa medzi nesmierne čisté plyny, čo má obrovský význam v priebehu jeho používania. Navyše sa vyznačuje výrazne nižšou emisivitou skleníkových plynov, čo je priaznivejšie pre životné prostredie. Vo vzťahu k ochrane životného prostredia stoja za zmienku porovnávacia údaje týkajúce sa celkovej emisie skleníkových plynov v priebehu životného cyklu LPG, zohľadnením všetkých etáp, počínajúc výrobou až po jeho použitie napr. v aute (autoplyn). Pokiaľ zohľadníme spôsob vzniku, dopravu, kondenzovanie a distribúciu, získame výsledné celkové emisie, ktoré sú v prípade prírodného plynu takmer o polovicu nižšie v porovnaní s plynom získaným pri procesoch úpravy ropy v rafinačných závodoch.*
 
* C. Stiller, P. Schmidt, W. Weindorf, Z. Mátra „CNG AND LPG FOR TRANSPORT IN GERMANY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND POTENTIALS FOR GHG EMISSION REDUCTIONS UNTIL 2020” AN EXPERTISE FOR ERDGAS MOBIL, OMV, AND SVGW.